PDFCreator aansturen met LotusScript

Voor een klant moest er een export gemaakt worden van alle Notes documenten in een database. Dit moest gebeuren door deze als PDF af te drukken. Als PDF printer heb ik gekozen voor het OpenSource PDFCreator dat makkelijk aan te sturen is en erg nette afdrukken maakt. Omdat er geen tijd was om te onderzoeken of dit op de achtergrond kon gebeuren heb ik gekozen om een eenvoudig script te maken dat via de Notes client door een weergave loopt, elk document te openen, de bestandsnaam aan PDFCreator te door te geven via DOM, af te drukken naar de default (PDF) printer, en het document te sluiten. Sub Initialize On Error GoTo ErrorHandler ‘……. Declare And Set items….. sPDFPath$ = “C:\” If Dir(sPDFPath$,16) = “” Then MsgBox sPDFPath$ & ” kan niet worden geopend”,16,”Export” End If Set PDFCreator = CreateObject(“PDFCreator.clsPDFCreator”) If Not PDFCreator.cStart(“”,True) Then MsgBox “PDF printer kan niet worden gestart”,16,”Export” GoTo TheEnd End If Set Doc = View.GetFirstDocument Do Until Doc Is Nothing sPDFName$ = doc.NoteID & “.pdf” FileName$ = sPDFPath$ & sPDFName$ If Not Dir(FileName$) = “” Then Kill FileName$ End If With PDFCreator .cOption(“UseAutosave”) = 1 .cOption(“UseAutosaveDirectory”) = 1 .cOption(“AutosaveDirectory”) = sPDFPath$ .cOption(“AutosaveFilename”) = sPDFName$ .cOption(“AutosaveFormat”) = 0 .cClearCache End With Set uiDoc = ws.EditDocument(False,Doc,True,””,True,True) Call uiDoc.Print(1) Call uiDoc.Close(True) Set uiDoc = Nothing If Not isFileCreated(FileName$) Then ‘Foutafhandeling End If Set Doc = View.GetNextDocument(Doc) Loop TheEnd: On Error Resume Next PDFCreator.cClose Set PDFCreator = Nothing Exit Sub ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Resume TheEnd End Sub Function isFileCreated ( filePath As String ) As Boolean On Error GoTo errorHandler Dim counter As Integer Dim fSize As Long isFileCreated = False Do While Dir$(filePath$, 0) = “” If counter > 30 Then Exit Function End If Sleep 1 counter = counter + 1 Loop fSize = FileLen(filePath$) Counter = 0 Do While (FileLen(filePath$) = 0 Or FileLen(filePath$) > fSize) fSize = FileLen(filePath$) If counter > 30 Then Exit Function End If Sleep 1 counter = counter + 1 Loop isFileCreated = True Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder ...