Nieuw in 8.5: StampAllMulti – een voorbeeld hoe te gebruiken…

De nieuwe methode StampAllMulti voor de NotesDocumentCollection en NotesViewEntryCollection classes is een waardevolle aanvulling! Nu kunnen we zeer snel meerdere velden in een documentenreeks van een nieuwe waarde voorzien. Omdat er in de Lotus 8.5 Designer Help geen voorbeeld staat voor het gebruik post ik het even hier. In dit geval maken we een document collectie door alle documenten in een view te selecteren, maken een nieuw (tijdelijk) document, vullen het document met een paar velden en roepen de methode StampAllMulti aan om de velden uit het tijdelijke document te kopieren naar alle documenten in de collectie. Snel en effectief! Voorbeeld: Sub Initialize Dim session As New NotesSession Dim db As NotesDatabase Dim view As NotesView Dim vc As NotesViewEntryCollection Dim doc As NotesDocument Set db = session.CurrentDatabase Set view = db.GetView(“StampMulti”) Set vc = view.AllEntries Set Doc = db.CreateDocument Doc.ReplaceItemValue(“Company”,”INECO”).IsSummary = True Doc.ReplaceItemValue(“Address”,”Hoge Riem 27″).IsSummary = True Doc.ReplaceItemValue(“Zipcode”,”6666JA”).IsSummary = True Doc.ReplaceItemValue(“City”,”Heteren”).IsSummary = True Doc.ReplaceItemValue(“Country”,”The Netherlands”).IsSummary = True Doc.ReplaceItemValue(“Phone”,”+31653353140″).IsSummary = True Call vc.StampAllMulti( Doc ) End Sub Uit de Help: Replaces the values of specified items in all documents associated with the entries in a view collection. Note This method is new with Release 8.5. Defined in NotesViewEntryCollection Syntax Call notesViewEntryCollection.StampAllMulti( document ) EN Parameters: document NotesDocument. The document contains multiple items, each with values appropriate for the item type. Usage If an item does not exist, it is created. If the item is of a different data type, the existing item will be deleted and a new item of the new data type created. The item values are immediately written to the documents on the server. You do not have to use the Save method of NotesDocument after StampAllMulti. However, any documents modified by your script must be saved before calling StampAllMulti. This method does not modify existing NotesDocument objects. Documents must be retrieved again to see the changes. If you do not have the proper access to modify one or more of the documents in the view entry collection, this method will return ERR_NOTES_STAMP_FAILED. Only those documents you are able to modify will be stamped. lees meer…

Lees verder ...

PDFCreator aansturen met LotusScript

Voor een klant moest er een export gemaakt worden van alle Notes documenten in een database. Dit moest gebeuren door deze als PDF af te drukken. Als PDF printer heb ik gekozen voor het OpenSource PDFCreator dat makkelijk aan te sturen is en erg nette afdrukken maakt. Omdat er geen tijd was om te onderzoeken of dit op de achtergrond kon gebeuren heb ik gekozen om een eenvoudig script te maken dat via de Notes client door een weergave loopt, elk document te openen, de bestandsnaam aan PDFCreator te door te geven via DOM, af te drukken naar de default (PDF) printer, en het document te sluiten. Sub Initialize On Error GoTo ErrorHandler ‘……. Declare And Set items….. sPDFPath$ = “C:\” If Dir(sPDFPath$,16) = “” Then MsgBox sPDFPath$ & ” kan niet worden geopend”,16,”Export” End If Set PDFCreator = CreateObject(“PDFCreator.clsPDFCreator”) If Not PDFCreator.cStart(“”,True) Then MsgBox “PDF printer kan niet worden gestart”,16,”Export” GoTo TheEnd End If Set Doc = View.GetFirstDocument Do Until Doc Is Nothing sPDFName$ = doc.NoteID & “.pdf” FileName$ = sPDFPath$ & sPDFName$ If Not Dir(FileName$) = “” Then Kill FileName$ End If With PDFCreator .cOption(“UseAutosave”) = 1 .cOption(“UseAutosaveDirectory”) = 1 .cOption(“AutosaveDirectory”) = sPDFPath$ .cOption(“AutosaveFilename”) = sPDFName$ .cOption(“AutosaveFormat”) = 0 .cClearCache End With Set uiDoc = ws.EditDocument(False,Doc,True,””,True,True) Call uiDoc.Print(1) Call uiDoc.Close(True) Set uiDoc = Nothing If Not isFileCreated(FileName$) Then ‘Foutafhandeling End If Set Doc = View.GetNextDocument(Doc) Loop TheEnd: On Error Resume Next PDFCreator.cClose Set PDFCreator = Nothing Exit Sub ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Resume TheEnd End Sub Function isFileCreated ( filePath As String ) As Boolean On Error GoTo errorHandler Dim counter As Integer Dim fSize As Long isFileCreated = False Do While Dir$(filePath$, 0) = “” If counter > 30 Then Exit Function End If Sleep 1 counter = counter + 1 Loop fSize = FileLen(filePath$) Counter = 0 Do While (FileLen(filePath$) = 0 Or FileLen(filePath$) > fSize) fSize = FileLen(filePath$) If counter > 30 Then Exit Function End If Sleep 1 counter = counter + 1 Loop isFileCreated = True Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder ...

Aantal dagen in een bepaalde periode met LotusScript

Voor een applicatie moest herhaaldelijk uitgerekend worden hoeveel dagen er in een bepaalde periode zitten. De volgende functie voldeed hier goed: Input: getDaysBetween(“31-12-2007″,”01-01-2007”, “1,7” ,”25/12/07 – 26/12/07,05-12-2007″,Doc)   Output: 258 Function getDaysBetween(strStart As String, strEnd As String,daysToExclude As String , datesToExclude As String ,Doc As NotesDocument) As Long On Error GoTo ErrorHandler Dim Formula As Variant Dim dLow As String Dim dHigh As String If strStart = “” Or strEnd = “” Then GoTo ErrorHandler strStart = {@TextToTime(“} & strStart & {“)} strEnd= {@TextToTime(“} & strEnd & {“)} If daysToExclude = “” Then dLow = {;0} Else dLow = {;@TextToNumber(@Explode(“} & daysToExclude & {“;”,”))} End If If Not datesToExclude = “” Then dLow = dLow & {;@TextToTime(@Explode(@TextToTime(@Explode(“} & datesToExclude & {“;”,”))))} End If dHigh$ = {@BusinessDays(} & strStart$ & {;} & strEnd$ & dLow & {)} dLow$ = {-@BusinessDays(} & strEnd$ & {;} & strStart$ & dLow & {)} Formula = Evaluate({@If(} & strStart & {>} & strEnd & {;} & dLow$ & {;} & dHigh$ & {)} ,Doc) getDaysBetween = CLng(Formula(0)) Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” getDaysBetween = 0 Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder ...

Kleurfuncties zoals RGB en Webkleuren

Soms is het nodig om kleuren te vertalen naar andere formaten. Excel wil bijvoorbeeld graag een RGB kleur als type Long zien, in style sheets e.d. gebruik je de Webkleuren in Hex formaat e.d. Meestal gebruik ik het kleurenpallet van Notes om een kleur te bepalen, en gebruik de RGB waarden om verder te werken. Een aantal LotusScript functies die ik dan gebruik zijn de volgende: Van RGB waarden naar Long (gelijk aan VBA functie, bijv. voor export naar Excel) : Function RGB(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Long ‘input 255,255,255 Dim tmpLong As Long tmpLong = lRed tmpLong = tmpLong + (lGreen*256) tmpLong = tmpLong + (lBlue*Clng(65536)) RGB = tmpLong ‘Output 16777215 End Function Van HEX naar RGB String (met kleine aanapssing voor bijv. weergavekolommen e.d.) : Function HEX2RGB(Byval HexColor As String) As String ‘Input #FFFFFF HexColor = Replace(HexColor, “#”, “”) HEX2RGB = Val(“&H” & Mid(HexColor, 1, 2))  & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 3, 2)) & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 5, 2)) ‘Output 255,255,255 End Function Van RGB waarden naar Hex (voor Web, css e.d.): Function RGB2HEX(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As String ‘ input 255,255,255 RGB2HEX = Right(Cstr(Hex(lBlue + 256*(lGreen+256*lRed))),6) ‘ Output FFFFFF End Function RGB kleur naar Notes kleuren (Richtext item e.d.): Function RGB2NOTES(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Integer Dim session As New NotesSession Dim color As NotesColorObject Set color = session.CreateColorObject RGB2NOTES = color.SetRGB(lRed,lGreen,lBlue) End Function lees meer…

Lees verder ...

Weeknummer in Lotusscript

Voor een applicatie had ik een weeknummer functie nodig. Format(Now,”ww”) werkt niet goed voor jaren waar een week 53 bestaat. Een iets aangepaste script van de MSDN site werkt echter prima. Invoer Is een datum, uitvoer Is een tekst met het jaar en het weeknummer waarin de invoerdatum valt. Function getWeekNumber(InDate As NotesDateTime) As String On Error GoTo ErrorHandler Dim DayNo As Integer Dim StartDays As Integer Dim StopDays As Integer Dim StartDay As Integer Dim StopDay As Integer Dim VNumber As Integer Dim ThurFlag As Boolean Dim tmpDate As NotesDateTime Dim tmpWeek As Integer Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(inDate.LSLocalTime), 1, 0)) DayNo = InDate.TimeDifference(tmpDate)/60/60/24 StartDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime), 1, 1)) – 1 StopDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ), 12, 31)) – 1 StartDays = 7 – (StartDay – 1) ‘Number of days for the first calendar week StopDays = 7 – (StopDay – 1) ‘Number of days for last calendar week If StartDay = 4 Or StopDay = 4 Then ThurFlag = True Else ThurFlag = False ‘Test to see if the year has 53 weeks VNumber = (DayNo – StartDays – 4) / 7 ‘If first week has 4 or more days, it will be calendar week 1 otherwise it will belong to last year’s last calendar week If StartDays >= 4 Then tmpWeek = Fix(VNumber) + 2 Else tmpWeek = Fix(VNumber) + 1 End If If tmpWeek > 52 And ThurFlag = False Then tmpWeek = 1 ‘Handle years whose last days will belong to coming year’s first calendar week If tmpWeek = 0 Then ‘Handle years whose first days will belong to the last year’s last calendar week Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ) – 1, 12, 31)) getWeekNumber = getWeekNumber(tmpDate) ‘Recursive loop Else getWeekNumber = Format(inDate.LSLocalTime,”yyyy”) & ” week ” & CStr(tmpWeek) End If Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder ...