Kleurfuncties zoals RGB en Webkleuren

Soms is het nodig om kleuren te vertalen naar andere formaten. Excel wil bijvoorbeeld graag een RGB kleur als type Long zien, in style sheets e.d. gebruik je de Webkleuren in Hex formaat e.d. Meestal gebruik ik het kleurenpallet van Notes om een kleur te bepalen, en gebruik de RGB waarden om verder te werken. Een aantal LotusScript functies die ik dan gebruik zijn de volgende: Van RGB waarden naar Long (gelijk aan VBA functie, bijv. voor export naar Excel) : Function RGB(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Long ‘input 255,255,255 Dim tmpLong As Long tmpLong = lRed tmpLong = tmpLong + (lGreen*256) tmpLong = tmpLong + (lBlue*Clng(65536)) RGB = tmpLong ‘Output 16777215 End Function Van HEX naar RGB String (met kleine aanapssing voor bijv. weergavekolommen e.d.) : Function HEX2RGB(Byval HexColor As String) As String ‘Input #FFFFFF HexColor = Replace(HexColor, “#”, “”) HEX2RGB = Val(“&H” & Mid(HexColor, 1, 2))  & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 3, 2)) & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 5, 2)) ‘Output 255,255,255 End Function Van RGB waarden naar Hex (voor Web, css e.d.): Function RGB2HEX(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As String ‘ input 255,255,255 RGB2HEX = Right(Cstr(Hex(lBlue + 256*(lGreen+256*lRed))),6) ‘ Output FFFFFF End Function RGB kleur naar Notes kleuren (Richtext item e.d.): Function RGB2NOTES(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Integer Dim session As New NotesSession Dim color As NotesColorObject Set color = session.CreateColorObject RGB2NOTES = color.SetRGB(lRed,lGreen,lBlue) End Function lees meer…

Lees verder...

Weeknummer in Lotusscript

Voor een applicatie had ik een weeknummer functie nodig. Format(Now,”ww”) werkt niet goed voor jaren waar een week 53 bestaat. Een iets aangepaste script van de MSDN site werkt echter prima. Invoer Is een datum, uitvoer Is een tekst met het jaar en het weeknummer waarin de invoerdatum valt. Function getWeekNumber(InDate As NotesDateTime) As String On Error GoTo ErrorHandler Dim DayNo As Integer Dim StartDays As Integer Dim StopDays As Integer Dim StartDay As Integer Dim StopDay As Integer Dim VNumber As Integer Dim ThurFlag As Boolean Dim tmpDate As NotesDateTime Dim tmpWeek As Integer Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(inDate.LSLocalTime), 1, 0)) DayNo = InDate.TimeDifference(tmpDate)/60/60/24 StartDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime), 1, 1)) – 1 StopDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ), 12, 31)) – 1 StartDays = 7 – (StartDay – 1) ‘Number of days for the first calendar week StopDays = 7 – (StopDay – 1) ‘Number of days for last calendar week If StartDay = 4 Or StopDay = 4 Then ThurFlag = True Else ThurFlag = False ‘Test to see if the year has 53 weeks VNumber = (DayNo – StartDays – 4) / 7 ‘If first week has 4 or more days, it will be calendar week 1 otherwise it will belong to last year’s last calendar week If StartDays >= 4 Then tmpWeek = Fix(VNumber) + 2 Else tmpWeek = Fix(VNumber) + 1 End If If tmpWeek > 52 And ThurFlag = False Then tmpWeek = 1 ‘Handle years whose last days will belong to coming year’s first calendar week If tmpWeek = 0 Then ‘Handle years whose first days will belong to the last year’s last calendar week Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ) – 1, 12, 31)) getWeekNumber = getWeekNumber(tmpDate) ‘Recursive loop Else getWeekNumber = Format(inDate.LSLocalTime,”yyyy”) & ” week ” & CStr(tmpWeek) End If Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder...

Aantal dagen in een maand

In een applicatie was het nodig om van een willekeurige maand het aantal dagen te kunnen tonen. Met de formule @BusinessDays( startDates ; endDates ; daysToExclude ; datesToExclude ) is dat goed mogelijk. Voor startDates kan simpelweg de eerste van de maand worden genomen, voor endDates zou je kunnen werken met @Adjust(@Adjust(startDates;0;1;0;0;0;0);0;0;-1;0;0;0) waarmee je dus eerst een maand opteld bij de startdatum en daarna een dag terug gaat. Voor LotusScript zou je de formule kunnen evalueren met de Evaluate functie. lees meer…

Lees verder...