IBM Notes Support Contract – Lite

In dit Support Contract wordt INECO, Intranet & Network Consultancy als gebruiker van deze voorwaarden verstaan onder “de opdrachtnemer”, en onder “de opdrachtgever” [uw bedrijfsnaam].

Tegen een maandelijks bedrag van 85,- euro exclusief BTW heeft de opdrachtgever recht op maximaal 1 uur telefonische ondersteuning en hulp op afstand per maand.

Alle volgende uren zijn tegen het dan geldende uurtarief met een starttarief van 1 uur per incident.
Facturering zal achteraf en per maand plaatsvinden.

De uren voor off-site support zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand.
Er is geen restitutie mogelijk voor niet gebruikte uren of dagen.

Ondersteuning geldt voor IBM Notes, IBM Domino en direct hiermee gerelateerde software. *Dit is per 01-01-2015 aangepast naar support in overleg.
De opdrachtnemer behoud zich het recht voor te bepalen wat onder het contract valt.

Vragen kunnen per e-mail of per telefoon worden aangemeld.

De mogelijkheid om hulp op afstand te kunnen bieden wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Reactietijd tijdens kantooruren is 4 uur. Binnen deze tijd wordt de opdrachtgever per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht dat een incident in behandeling is genomen.
Een normaal incident wordt binnen 48 uur afgehandeld of indien nodig geëscaleerd.
Als een incident geëscaleerd moet worden zal vooraf overleg plaats vinden over de doorlooptijd en eventuele kosten.

Mocht van te voren bekend zijn dat de reactietijden door vakantie of ziekte niet gewaarborgd kan worden zal dit tijdig worden aangeven en eventueel een alternatief worden aangeboden.
Dit kan inhouden dat voor deze periode een collega ingeschakeld wordt of dat de periode in mindering wordt gebracht op de factuur.

Facturatie zal achteraf en per maand plaatsvinden.

Dit contract wordt aangegaan voor minimaal een half jaar en is daarna door beide partijen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de inhoud van dit contract eenzijdig aan te passen indien dit nodig wordt geacht. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de aanpassing kan deze het contract direct ontbinden.

Dit support contract is op basis van “Best-effort”, de opdrachtnemer zal geen garanties geven.

Met ondertekening van dit contract vervallen eerder afgesloten INECO Support contracten.

Op dit contract zijn de algemene voorwaarden van INECO van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.ineco.nl of op te vragen bij de opdrachtnemer.

Getekend voor akkoord:
bedrijfsnaam:

vertegenwoordigd door:

plaats, datum:

handtekening: